Wizyty
Dziś: 14Wszystkie: 2516

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w budynku nr 5 przy ul. Nowy Świat w Kozienicach.

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 39 położonego w budynku nr 5 przy ul. Nowy Świat w Kozienicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach,

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice,

ogłasza

przetarg nieograniczony

na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 39

położonego w budynku nr 5 przy ul. Nowy Świat w Kozienicach,

o pow. użytkowej 40,00 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka),

IV piętro.Cena wywoławcza 100.000 zł, wadium 10.000 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3

– sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 17 kwietnia 2018r. o godz. 11:00.


Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni

w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 16 kwietnia 2018r.

wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 10.000 zł.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta

zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,

osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób,

o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia

odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

i we współwłasności gruntu wynoszącym 400/34260.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania

przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać w dniach: od 03.04.2018r. do 16.04.2018r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.