Wizyty
Dziś: 28Wszystkie: 2382

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIA » ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

L.dz.PZ/882/17

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 8³ § 6 Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia

15 grudnia 2000r. ( Dz.U. z 2013r., poz. 1222 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja 3 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej 48 (hala sportowa) w dniu 02 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 17:00.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 16:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch Asesorów.

 3. Wybór Komisji:

1/ Mandatowo-Skrutacyjnej,

2/ Uchwał i Wniosków.

 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Uchwalenie „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków” – podjęcie uchwały.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbytego

w dniu 17 czerwca 2016r. – podjęcie uchwały.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni

za 2016 rok.

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.

 2. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2016 (zapoznanie z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2016).

 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.

11.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni

za rok 2016.

11.3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy

2016.

11.4. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.

  1. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za rok obrotowy 2016.

  2. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1.

11.7. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 8.

11.8. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 10.

11.9. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 12.

11.10. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Lubelskiej 14.

11.11. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Osiedle Pokoju 7.

11.12. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Osiedle Pokoju 7a.

11.13. Oznaczenia największej sumy zobowiązań jakąSpółdzielnia może

w latach 2017-2018 zaciągnąć na remont (w zakresie termomodernizacji – docieplania) budynku mieszkalnego położonego w Kozienicach przy ulicy Osiedle Pokoju 7b.

11.14. Wybór Delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

11.15. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie zgłoszonych wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków.

13. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania oraz uchwały będące tematem obrad Walnego Zgromadzenia Członków dostępne będą dla członków w siedzibie Spółdzielni pokój nr 1 (sekretariat) od dnia 12 maja 2017r.

Z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie Członków mogą członkowie zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 12 maja 2017r.

 

 

Kozienice, dnia 26.04.2017r.