Wizyty
Dziś: 27Wszystkie: 2529

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 7b przy ul. Osiedle Pokoju w Kozienicach.

PRZETARGI » Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 7b przy ul. Osiedle Pokoju w Kozienicach.

Ogłoszenie o przetargu

    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice,

ogłasza  przetarg nieograniczony

na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12  

położonego w budynku nr 7b przy ul. Osiedle Pokoju

w Kozienicach, o pow. użytkowej  35,10 m2

(1 pokój z wnęką, kuchnia, przedpokój, łazienka), II piętro.

Cena wywoławcza 94.000 zł, wadium 9.400 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3 – sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 17 lipca 2018r.  o godz. 11:00.

Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni

w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 16 lipca 2018r.  wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 9.400 zł. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób, o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 3510/83900.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać  w dniach: od 25.06.2018r.  do 16.07.2018r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.”