Wizyty
Dziś: 42Wszystkie: 2544

Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach,

PRZETARGI »  Przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach,

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3,26-900 Kozienice,

ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej

w Kozienicach, o pow. użytkowej 18,51 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka), parter.

Cena wywoławcza 27.500 zł, wadium 2.750 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3 – sala konferencyjna /pokój nr 3/

w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 11:00.

Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym

oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni

w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 29 lipca 2019r.

wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 2.750 zł. Za datę wpłaty przyjmuje się

datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta

nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,

osoby mającejakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób,

o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia

odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

i we współwłasności gruntu wynoszącym 1851/75021.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg

bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać w dniach: od 15.07.2019r. do 29.07.2019r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.