Wizyty
Dziś: 37Wszystkie: 2539

Przetarg na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach,

PRZETARGI » Przetarg na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach,

Przetarg

    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice,

ogłasza przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w budynku nr 30b przy ul. Warszawskiej w Kozienicach,

o pow. użytkowej  18,51 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka), parter.

Cena wywoławcza 27.500 zł, wadium 2.750 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3

– sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 29 maja 2019r.  o godz. 11:00.

Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni

w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416 do dnia 28 maja 2019r. 

wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 2.750 zł.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu,

którego oferta zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni,

małżonkowie i dzieci tych osób, o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu

i sprzedaży wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 1851/75021.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie,

bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać  w dniach: od 06.05.2019r.  do 28.05.2019r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.