Wizyty
Dziś: 25Wszystkie: 2527

II przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 7b przy ul. Osiedle Pokoju w Kozienicach.

PRZETARGI » II przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 7b przy ul. Osiedle Pokoju w Kozienicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach,

ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice,


ogłasza

II przetarg nieograniczony

na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 7b

przy ul. Osiedle Pokoju w Kozienicach,

o pow. użytkowej 35,10 m2

(1 pokój z wnęką, kuchnia, przedpokój, łazienka),

II piętro.Cena wywoławcza 94.000 zł, wadium 9.400 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni , ul. Konstytucji 3 Maja 3

– sala konferencyjna /pokój nr 3/ w dniu 18 kwietnia 2018r. o godz. 11:00.


Na przetarg należy zgłosić się osobiście , bez osób towarzyszących z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielni

w PKO BP S.A. O/Kozienice Nr 25 1020 4317 0000 5602 0018 4416

do dnia 17 kwietnia 2018r. wadium obowiązującego na to mieszkanie w kwocie 9.400 zł.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta

zostanie przyjęta nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w licytacji.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,

osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, małżonkowie i dzieci tych osób,

o ile zgodnie z ustawą ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Spółdzielni.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego

ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży wraz z udziałem w częściach

wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 3510/83900.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, opłaty skarbowej i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oświadcza, że może unieważnić przetarg

bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Mieszkanie można oglądać w dniach: od 03.04.2018r. do 16.04.2018r. w godzinach 8:00 – 14:00.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze Spółdzielni /pokój nr 9/.”